Examenreglement Register Wijndocent (RW)

Algemene bepalingen / definities

 1. Dit reglement verstaat onder:
  1. SDEN; Stichting Dranken Examens en Normering; opgericht in 2016.
  2. bestuur; het bestuur van de Stichting Dranken Examens en Normering.
  3. ERW; de Examencommissie Register Wijndocent is door het bestuur benoemd en is belast met het samenstellen van de opgaven, het afnemen van het examen en het vaststellen van de uitslag.
  4. examen; het examen Register Wijndocent.
  5. kandidaat; hij die is ingeschreven voor deelname aan het examen Register Wijndocent
  6. secretariaat; het secretariaat van de SDEN.
  7. diploma; het diploma dat aan de kandidaat, die voor het examen Register Wijndocent is geslaagd, wordt uitgereikt.
  8. register; het register wijndocent, waarin personen die het Examen Register Wijndocent hebben behaald worden ingeschreven.
 1. De Examencommissie Register Wijndocent (ERW)
  1. De ERW stelt op basis van de eisen van SDEN de examenopgaven vast.
  2. De ERW stelt vooraf de criteria voor de beoordeling vast, die bij het examen of per onderdeel van het examen worden toegepast.
  3. De ERW stelt de normen van slagen en de uitslag van het examen vast.
  4. De ERW beoordeelt de examens.
  5. De ERW beoordeelt de verzoeken van kandidaten, die op basis van eerder verworven competenties in aanmerking willen komen voor opname in het Register Wijndocent.
 2. Aanmelding voor het examen
  • Aanmelding vindt plaats door inzending aan het secretariaat, van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier en de gevraagde bijlagen.
  • De ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt door het secretariaat bevestigd.
  • De hoogte van het examengeld wordt vastgesteld door het bestuur.
  • Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaart de kandidaat akkoord te gaan met de bepalingen van het examenreglement.
  • De datum en locatie van de examens worden door het bestuur vastgesteld, in samenwerking met de examencommissie.
 3. Toelating tot het examen
  • Ten minste 28 dagen voor het examen ontvangen de kandidaten die tot het examen zijn toegelaten een oproep.
  • Het examen is niet openbaar. De ERW verleent slechts toegang aan personen, opgeroepen of uitgenodigd door de ERW.
  • Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen, indien hij de oproep en een geldig legitimatiebewijs op verzoek van de examencommissie overlegt.
  • Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs, of identiteitskaart.
  • Alle bescheiden die ten behoeve van het examen worden verstrekt, blijven eigendom van de Stichting en moeten na afloop van het examen worden ingeleverd.
  • Kandidaten kunnen alleen deelnemen aan het examen als het examengeld tijdig is betaald.
 4. Het examen
  • Het examen bestaat uit: Het verzorgen van een (gedeelte van een) les op SDEN-niveau 2 of SDEN-niveau 3.
 1. Waardering en normen
  1. De correctie en de waardering van de uitwerkingen van de kandidaten geschiedt overeenkomstig de richtlijnen die door de ERW zijn vastgesteld.
  2. De ERW beoordeelt uitsluitend in de termen voldoende en onvoldoende. Er worden geen cijfers gegeven.
  3. Bij onvoldoende resultaat krijgt de kandidaat twee maal de gelegenheid te herkansen.
 2. Gedragsregels
  1. Een kandidaat die zich aan bedrog schuldig maakt, wordt onmiddellijk van deelneming of verdere deelneming aan het examen uitgesloten. Blijkt het bedrog na het examen, dan wordt het diploma niet uitgereikt. Indien na de uitreiking van het diploma alsnog fraude wordt geconstateerd, zal de ERW het diploma terugvorderen en wordt de naam van de persoon uit het Register Wijndocent geschrapt.
  2. De voorzitter van de ERW maakt van een ingevolge voorgaand artikel genomen beslissing en van de feiten waarop deze beslissing steunt, direct een rapport op en zendt dit aan het bestuur.
  3. Het is de kandidaat toegestaan bij de voorbereiding en het verzorgen van de les op SDEN-niveau 2 en SDEN-niveau 3 leer- en communicatiemiddelen zoals boeken, een laptop en een beamer te gebruiken.
 3. Geheimhouding
  • Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit examenreglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
 1. Annuleringen
  1. Indien de kandidaat verhinderd is aan het examen deel te nemen, dient hij zijn inschrijving te annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat.
  2. Indien het bericht van annulering, zoals omschreven in 9.1., 2 weken of eerder voor de aanvang van de dag van het examen is ontvangen, dan wordt 80% van de vergoeding van het examengeld terugbetaald.
  3. Indien het bericht van annulering uiterlijk 48 uur vóór de dag van het examen is ontvangen, dan wordt behoudens het bepaalde in 9.6. 50% van de vergoeding van het examengeld terugbetaald.
  4. Annulering van het examen korter dan 48 uur voor de desbetreffende dag wordt behoudens het bepaalde in 9.6. slechts voor kennisgeving aangenomen. Er volgt geen restitutie van de vergoeding.
  5. De annulering als bedoeld in 9.1. kan geschieden zonder opgave van reden.
  6. Indien een kandidaat door overmacht verhinderd is aan het examen deel te nemen en volgens het bepaalde in 9.3. of 9.4., 50% respectievelijk geen restitutie van de vergoeding plaatsvindt, wordt alsnog tot 80% van de vergoeding terugbetaald, mits de schriftelijke annulering vergezeld gaat van een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de situatie van overmacht blijkt. Overmacht is uitsluitend:
   • overlijden van de echtgenoot of partner of van bloed- of aanverwanten in de eerste en tweede graad;
   • bevalling van de echtgenote of partner;
   • spoedopname in een ziekenhuis van de kandidaat of diens echtgenoot/partner of van bloed- of aanverwanten.
 2. Uitslag, bezwaar en beroep
  1. De kandidaat wordt door of namens de examencommissie binnen 3 weken van het door hem behaalde resultaat schriftelijk in kennis gesteld.
  2. Bezwaar tegen de uitslag van het examen dient uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de brief waarin de uitslag wordt meegedeeld, in het bezit te zijn van de examencommissie, uitsluitend middels een aangetekende brief met bericht van ontvangst. Dit bezwaar dient voorzien te zijn van een degelijke motivatie.
  3. Beroep met betrekking tot de beslissing van de examencommissie op het door de kandidaat aangetekende bezwaar vermeld in 10.2, dient uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de brief met de vermelde beslissing in het bezit te zijn van het bestuur, uitsluitend middels een aan­getekende brief met bericht van ontvangst. Het bestuur beslist als hoogste instantie.
  4. Na afloop van een termijn van tenminste twaalf maanden na het examen worden de examenuitwerkingen vernietigd.
 3. Slotbepalingen
  • Aan dit reglement dient te worden toegevoegd de niveaueisen van de Stichting Dranken Examens en Normering.
  • Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden door de ERW voorgelegd aan het bestuur.


Dit reglement is van kracht met ingang van 1 september 2016, laatste wijziging: september 2016